x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisessä tutkimuksessa ja erityisesti liiketaloustieteessä käytetyt tutkimusotteet ja niiden tieteenfilosofiset perusteet sekä omaa tutkimusstrategisia valintoja koskevat valmiudet, jotka ovat tarpeen pro gradu -tutkielman tekemisessä.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Yrityksen laskentatoimi tieteenalana; Erilaiset tutkimusotteet ja niiden taustalla oleva tieteenfilosofia; Tutkimuksen eettiset näkökohdat; Liiketaloustieteellisen tutkimuksen aihepiiriä, kysymyksenasettelua, teoriaperustaa ja metodologiaa koskevat vaihtoehdot; Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus sekä erilaiset tutkimusaineistot ja niiden keruu, käsittely sekä analysointitavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bryman - Bell: Business Research Methods: Oxford University Press, 2015.

2. Hoque (Eds.): Methodological Issues in Accounting Research: Theories and Methods, Spirasmus, 2006.

3. Muu luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

4. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu