x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES5 Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito 4 op
Vastuutaho
Espanjan kieli
Edeltävät opinnot
Espanja IV tai vastaavat tiedot ja taidot, n. kaksi vuotta kieliopintoja (taitotaso A2-B1). Opiskelija osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa ainakin taitotasolleen mukautetusta tekstistä tai keskustelusta. Hän osaa kertoa itsestään ja kuulumisistaan kirjallisesti ja suullisesti, kun saa aikaa valmistautua.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- pystyy ymmärtämään ja tuottamaan kirjallisia ja suullisia tekstejä melko hyvin
- pystyy suullisesti ja kirjallisesti ilmaisemaan itseään espanjaksi aiheissa, jotka häntä kiinnostavat
- ymmärtää yleiskielistä asiatekstiä ja ajankohtaisia artikkeleita ja löytää niistä keskeisen sisällön
- pystyy esittämään kysymyksiä tai kommentteja ja vastaamaan kysymyksiin
- pystyy kommunikoimaan ottaen huomioon kulttuurisidonnaiset tavat.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Keskustelu- ja kirjoitustehtävistä suoriutumisesta hän myös saa ja antaa palautetta toisille.

- Kurssilla tehdään puheharjoituksia eri aiheista. Opiskelija kommunikoi sekä yhdessä (pien)ryhmän kanssa että ilmaisee itsenäisesti ajatuksiaan.
- Opiskelija harjoittelee puheenvuorojen ja alustuksen pitämistä sekä keskusteluun vaikuttamista. Hän etsii ja muokkaa tietoa itsenäisesti ja jakaa sitä muille osallistujille.
- Sanaston laajentamisharjoituksia, puhe- ja tilannereagointiharjoituksia, keskusteluharjoituksia.
- Teksteinä käytetään pääasiassa sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Pienryhmäopetus 52 t (26 t. kirjallinen taito + 26 t. suullinen taito), itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
espanjaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sovitut harjoitustyö(t).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat aktiivinen osallistuminen kurssille ja tehtävien tekeminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielikeskus
Espanjan kieli (Espanjan kieli)
Kielikeskus
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus