x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE5 Luemme ja keskustelemme venäjäksi 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä IV tai vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A2-B1). Opiskelija kykenee löytämään kuulemastaan ja lukemastaan merkityksellisiä seikkoja ja osaa kertoa tärkeimmän omin sanoin. Hän uskaltaa osallistua joskus spontaanistikin keskusteluihin tavanomaisista puheenaiheista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


- osaa luonnehtia tilanteita, tapahtumia, tekijöitä ja suhteita, ja kertoa yksityiskohtia, joilla on merkitystä selittäjinä tai perusteluina,
- osaa havainnoida lukemaansa tai kuulemaansa ja hankkia sekä yhdistellä itsenäisesti yleistajuista tietoa eri lähteistä,
- osaa laatia lyhyehkön suullisen esityksen ja sen tueksi helposti ymmärrettäviä kirjallisia havaintoaineistoja, sekä vastata kuulijoiden tekemiin kysymyksiin.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen täydentää tietojaan venäjän kielen rakenteista ja sanastosta. Hän harjoittelee ryhmässä kuvaamista ja kertomista sekä mielipiteiden vaihtoa. Hän etsii ja yhdistelee tietoa aktiivisesti ja jakaa sitä muille osallistujille. Kurssin lopulla hän myös arvioi yhdessä aikaansaatua ja omaa oppimistaan kohdekielellä (venäjäksi).

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 52 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 56 t.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) ja lopputentti tai portfolioarviointi. Portfolio voi sisältää suullisia tehtäviä. Lopputentti voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisen osan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan opetuksen alkaessa opetusohjelmassa. Lisäksi osallistujat tuovat ja tuottavat materiaalia yhteiseen tarkasteluun.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kielikeskus
Venäjän kieli (Venäjän kieli)
Kielikeskus
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus