x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA17 Visuaalisen journalismin perusteet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen journalismin ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa kiinnittää niihin huomiota omassa työskentelyssään. Hänellä on perusvalmiudet kameratyöskentelyyn ja kuvatuotantoon monimediaympäristössä.

Sisältö

Kurssilla opitaan visuaalisuuteen liittyvää teoriapohjaa, historiaa, ammattikäytänteitä ja -etiikkaa. Käytännön taitoja harjoitellaan pienryhmäopetuksessa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pienryhmäopetus on vain Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman (JOV) opiskelijoille. Pienryhmäopetuksen korvaavana suorituksena on tällöin kirjatentti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi
Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus -luentosarja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Vaihtoehto 1: JOVIn opiskelijat suorittavat luennot + harjoitukset + esseen.
Vaihtoehto 2: Muut opiskelijat suorittavat luennot + essee + luennot kohdasta JOVKA2 (Uutiskuvaus: kuvajournalismin historia ja tulevaisuus).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille, pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut tehtävät ja osallistumalla palautekeskusteluihin. Arviointiperusteet: Vaihtoehto 1: Essee + harjoitustehtävien taso, kehittyminen kurssin aikana ja aktiivisuus ryhmätoiminnassa ja palautteen anto. Vaihtoehto 2: Essee + luentokertaus.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Seppänen: Visuaalinen kulttuuri. Vastapaino, 2005.
 2. Pulkkinen: Uutisten arkkitehtuuri: sanomalehden ulkoasun ja rakenteiden järjestys ja jousto. Jyväskylän Yliopisto, 2008.

Lisäksi harjoitusten yhteydessä jaettava monistemateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö