x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGS6 Monikielisyys ja -kulttuurisuus 5 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Logopedian professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hakea, analysoida ja arvioida logopedista tutkimustietoa aiheeseen liittyen ja soveltaa tätä tietoa kliiniseen työhön. Opiskelija tunnistaa elinikäisen oppimisen ja tiedonhaun merkityksen laadukkaan tutkimus- ja kuntoutustyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Sisältö

Monikielisyyden ja -kulttuurisuuden tutkimuksen teoreettisia suuntauksia ja käytännön sovelluksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Vaihtoehto 1: Luennot tai osallistuminen professorin kanssa etukäteen sovittuun koulutustilaisuuteen.
Vaihtoehto 2: Kirjatentti suomeksi tai englanniksi. Kirjatentistä sovittava etukäteen professorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bhatia, T. K. & Ritchie, W. C. (toim.). 2012. The Handbook of bilingualism and multilingualism. 2., uudistettu painos. Chicester: Wiley-Blackwell. Luvut I ja II.

Korpilahti, P., Aaltonen, O. & Laine, M. (toim.). 2010. Kieli ja aivot. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, 138-175.

Paradis, J., Genesee, F., Grago, M. 2006. Dual Language Development & Disorders: A Handbook on Bilingualism & Second Language Learning. Brookes, Paul H. Publishing Company

Salameh, E-K. 2003. Language impairment in Swedish bilingual children - Epidemiological and linguistic studies. Lund University: Department of Logopedics and Phoniatrics.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö