x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA18 Journalistinen kieli 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Journalistisen kielen lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVA18 Journalistinen kieli 10 op

Yleiskuvaus

Jaksoon kuuluu seuraavat kolme osaa: Kielenhuolto/oikeinkirjoitusoppi 4 op, Kielenhuolto/Lauseoppi 4 op ja Tekstinhuolto 2 op.

Osaamistavoitteet

Kielenhuolto/oikeinkirjoitusoppi: Jakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt oikeinkirjoitusoppia koskevat perustietonsa kielenhuollollisista ohjeista ja suosituksista sekä osaa soveltaa niitä journalistiseen kieleen. Lisäksi hän oppii ryhmässä perustelemaan sen, miksi joissakin asioissa päädytään tiettyihin ratkaisuihin.


Kielenhuolto/Lauseoppi: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja hallitsee perustietonsa lauseoppia koskevista kielenhuollollisista ohjeista ja suosituksista sekä osaa soveltaa niitä journalistiseen kieleen. Lisäksi hän oppii ryhmässä perustelemaan sen, miksi joissakin asioissa päädytään tiettyihin ratkaisuihin.


Tekstinhuolto: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy erittelemään sekä lehtitekstien rakennetta että sisältöä. Hän osaa arvioida kielellisten valintojen vaikutusta merkitykseen. Hän osaa editoida tekstejä sekä arvioida myös tekstien luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi hän oppii ryhmässä etsimään vaihtoehtoisia tapoja ilmaisuihin
ja ratkaisuja pulmatilanteisiin.

Sisältö

Kielenhuolto/oikeinkirjoitusoppi: Kurssilla käsitellään lehtikielen kannalta olennaiset oikeinkirjoitusopin asiat ja niitä harjoitellaan lehtikielestä poimittujen esimerkkien avulla. Lisäksi kurssin aikana luetaan asiayhteyksiin soveltuvia tekstejä.

Kielenhuolto/Lauseoppi: Kurssilla käsitellään lehtikielen kannalta olennaiset lauseopin asiat ja asiakokonaisuuksia harjoitellaan lehtikielestä poimittujen esimerkkien avulla. Lisäksi kurssin aikana luetaan asiakokonaisuuksiin soveltuvia tekstejä.

Tekstinhuolto: Kurssilla käsitellään median tekstilajien tyylipiirteitä ja tarkastellaan kriittisesti erilaisten tekstien sisältöä, tyyliä ja kielellisen vaikuttamisen keinoja. Lisäksi tarkastellaan luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä tekstin tyyliin vaikuttavia kielen ominaisuuksia, kuten lauserakenteita, sanajärjestystä, kielikuvia, muoti-ilmauksia ja sanavalintaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielenhuolto, oikeinkirjoitusoppi  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Lähteinä mm. Iisa, Oittinen & Piehl: Kielenhuollon käsikirja. Yrityskirjat (uusimmat painokset 2007 ja 2011). Itkonen: Kieliopas. Kirjayhtymä, 1985-1997 sekä Itkonen & Maamies: Uusi kieliopas. Tammi, 2007 sekä Kielikello-lehdet. Lisäksi opettajan osoittamalla tavalla ajankohtaisia artikkeleita.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot ja niiden aiheisiin liittyvät kielenkorjausharjoitukset pienryhmissä sekä luennoilla erikseen osoitettava valikoima ajankohtaisia, asiakokonaisuuksiin soveltuvia tekstejä. Välitestit ja tentti.

Kielenhuolto, lauseoppi  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Lähteinä mm. Iisa, Oittinen & Piehl: Kielenhuollon käsikirja. Yrityskirjat (uusimmat painokset 2007 ja 2011). Itkonen: Kieliopas. Kirjayhtymä, 1985-1997 sekä Itkonen & Maamies: Uusi kieliopas. Tammi, 2007 sekä Kielikello-lehdet. Lisäksi opettajan osoittamalla tavalla ajankohtaisia artikkeleita.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot ja niiden aiheisiin liittyvät kielenkorjausharjoitukset pienryhmissä (36 t) sekä luennoilla erikseen osoitettava valikoima ajankohtaisia, asiakokonaisuuksiin soveltuvia tekstejä. Välitestit ja tentti.

Tekstinhuolto  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kurssin opettajan tuottama opetusmateriaali. Lisäksi opettajan osoittamalla tavalla ajankohtaisia artikkeleita.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot ja niiden aiheisiin liittyvät harjoitukset pienryhmissä sekä luennoilla erikseen osoitettava valikoima ajankohtaisia, asiakokonaisuuksiin soveltuvia tekstejä.

Kielenhuolto/oikeinkirjoitusoppi 4 op suoritetaan 1. vuoden syksyllä sekä Kielenhuolto/Lauseoppi 4 op ja Tekstinhuolto 2 op rinnakkain ensimmäisen vuoden keväällä.
Journalistiikkaan suuntautuvat opiskelijat suorittavat tämän opintojakson (JOVA18) kielikeskuksen järjestämän tieteellisen kirjoittamisen (KKSUYTK) sijaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Kielenhuolto/oikeinkirjoitusoppi=Correct Usage of Language (Orthography)
Kielenhuolto/Lauseoppi=Correct Usage of Language (Syntax)
Tekstinhuolto=Correct Use of Finnish in Text

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö