x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastuuhenkilö
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä, tuntee laadullisen tutkimuksen menetelmiä, osaa lukea ja arvioida laadullista tutkimusta sekä arvostaa erilaisia tiedon muotoja. Opiskelija ymmärtää ihmisten toiminnan ja kokemuksen tutkimuksen merkityksen. Hän osaa asettaa tiedon ja vallan väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä ja keskustella niistä. Hän tunnistaa yhteiskunnallisten erojen ja hierarkioiden merkityksen yhteiskunnallisen tiedon tuotannossa ja ymmärtää yhteiskunnallisen marginalisaation, huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Sisältö

Jakso johdattaa laadullisen tutkimuksen peruskäsitteisiin (kuten kokemus, merkitys ja tulkinta) sekä perehdyttää yhteiskuntaa koskevan tiedon ja tutkimuksen tuottamiseen erilaisissa toiminta- ja tulkintayhteyksissä. Laadullisen tiedon tuottamisen avainkäsitteitä ja tiedon rakentumiseen liittyviä kysymyksiä havainnollistetaan eri oppialoilla tehtyjen eroja, osallisuutta, marginalisaatiota ja toiseutta käsittelevien tutkimusten valossa.

Toteutustavat

• Luennot
• Ryhmäkeskustelut (opiskelijat kokoontuvat pienryhmissä jokaisen luentokerran jälkeen keskustelemaan luennon herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä ja tekemään luentoihin kytkeytyvän tehtävän).
• Loppuseminaari, jossa käsitellään kurssin antia opiskelijaryhmien esitysten pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus.

Lisätietoja 

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmäharjoitukset sekä ryhmätöiden raportointi loppuseminaarissa. Opiskelija reflektoi omaa oppimistaan ja kurssilla heränneitä kysymyksiä lyhyessä henkilökohtaisessa oppimisraportissa ja kurssipalautteessa.

Osallistuminen luennoille, oheiskirjallisuuteen ja muuhun mahdolliseen materiaaliin tutustuminen, aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja loppuseminaariin, kurssiin sisältyvien tehtävien tekeminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden kevät

Opintojakso on osa sosiaalityön tutkinto-ohjelman perusopintoja (STYPT).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto -verkkokurssi Paikkakunnasta riippumaton opetus
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto -verkkokurssi Paikkakunnasta riippumaton opetus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö