x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kvantitatiivisen tutkimuksen metodologiaa ja osaa liittää tutkimusotteen empiirisen sosiaalitutkimuksen kenttään sekä tiedostaa sen merkityksen yhtenä tieteellisen tiedon tuottamisen tapana. Opiskelija hallitsee kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin, peruskäsitteet ja tutkimuseettiset kysymykset sekä osaa soveltaa tätä tietämystä erilaisten tutkimusasetelmien, aineistojen ja analyysitapojen arvioimiseen. Opiskelijalla on perustiedot vaadittavien työkalujen (SPSS) hallinnasta ja hän osaa toteuttaa kvantitatiivisen tutkimuksen suunnittelua, aineiston hankintaa ja analyysiä sekä raportoida tutkimusta ohjatusti.

Sisältö

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, harjoituksista ja ryhmätöistä, joissa hyödynnetään oheiskirjallisuutta kurssilla annettavien ohjeiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Luennot ja harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Menetelmäopetuksen tietovaranto

2. Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

3. Heikkilä, Tarja 2010. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos. Helsinki: EDITA.

4. Holopainen, Matti & Pulkkinen, Pekka 2008. Tilastolliset menetelmät. 5. painos. Helsinki: WSOY.

5. Nummenmaa, Lauri 2009. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 3. painos. Helsinki: Tammi. 

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö