x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA5 Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Edeltävinä opintoina suoritettava viimeistään samanaikaisesti kandidaatintutkielmaseminaarin kanssa STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja STYA4B Sosiaalitieteiden kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Samanaikaisesti suositellaan suoritettavan kieli- ja viestintäopinnoista KKSUYP Tieteellinen kirjoittaminen.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
STYA5 Kandidaatintutkielma 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkielman tekemisen perustaidot: tutkimustehtävän muotoilun, relevantin tutkimuskirjallisuuden hankinnan, itsenäisen tieteellisen ajattelun, tieteellisen tekstin tuottamisen, kirjoittamisprosessin läpiviemisen ja tieteellisen argumentoinnin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen.

Sisältö

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa ideapaperin, perehtyy laajasti valitsemaansa aihetta koskevaan aiempaan tutkimukseen, josta laatii prosessikirjoittamisen periaatteella kirjallisuuskatsauksen. Lisäksi opiskelija esittelee seminaarissa omaa työtään ja kehittelee sitä eteenpäin saamansa palautteen pohjalta, perehtyy muiden seminaarilaisten töihin ja antaa niistä palautetta sekä toimii vuorollaan opponenttina. Opiskelija saa myös yksilöohjausta. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Sitoutuminen oman tutkielman tekemiseen, sen vaatimaan itsenäiseen työskentelyyn ja seminaarin yhteiseen työskentelyyn on välttämätöntä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari ja tutkielma  Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Lisätietoja 

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, kandidaatintutkielman (laajuus 20-30 sivua) laatiminen ja kypsyysnäyte.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
3. vuosi (2-4 periodia)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö