x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SOS6.3.1 Sosiologinen ajattelu I 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee nykysosiologian käsitteitä, ajattelua ja keskustelua. Hän ymmärtää teoreettisia sisältöjä sekä osaa yhdistää niitä aikalaiskeskusteluun.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja tieteellisten artikkeleiden kautta sosiologiseen ajatteluun, keskeisiin teoriasisältöihin sekä viimeaikaiseen käsitteelliseen ja teoreettiseen sosiologiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luentoseminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

- luentoseminaarissa jaettava materiaali

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

ks. sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman lukupiiri-ohje

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoseminaarissa jaettava materiaali 

Tenttikirjallisuus

Aro & Jokivuori (2010) Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Porvoo: WSOYpro

JA

Alasuutari ( 2007) Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus. Helsinki: Gaudeamus.

JA

Kokoelma Sosiologia-lehdessä 2000-luvulla julkaistuja artikkeleita. Valikoima ilmentää sosiologian käsitteellisen ja teoreettisen tutkimuksen kirjoa ja ne edustavat käsitteellisen tarkastelun erilaisia tyyppejä ja muotoja. Artikkelien elektroniset versiot ovat saatavilla Tampereen yliopiston kirjaston e-aineistojen kautta.

A) Arto Noro: Aikalaisdiagnoosi sosiologisen teorian kolmantena lajityyppinä. Sosiologia 4/2000. 321 – 329. Artikkeli sisältää teorioiden luokittelun yhteiskuntateoriaan, tutkimusteoriaan ja aikalaisdiagnoosiin. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/37/4/aikalais.pdf

B) Antti Gronow: Instituutiot taloustieteessä ja sosiologiassa: pragmatistinen kritiikki. Sosiologia 2/2006. 93 – 106. Artikkelissa luonnehditaan yhteiskuntateoreettisessa viitekehyksessä taloustieteellisiä ja sosiologisia tapoja käsitteellistää instituutio. Artikkeli esittelee viime vuosina paljon keskusteltua pragmatistista lähestymistapaa. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/43/2/instituu.pdf

C) Heikki Kerkelä: Yhteiskunnallisten muutosten käsitteellistämisestä. Sosiologia 2/2004. 81 – 93. Artikkelissa tarkastellaan yhteiskunnallisen muutoksen malleja modernisoitumisen viitekehyksessä. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/41/2/yhteisku.pdf

D) Kirsti Lempiäinen: Sukupuolinen toimija: kysymys olemuksesta, roolista ja tavasta. Sosiologia 2/2007. 109 – 120. Feministinen tutkimus ja teoria on yksi sosiologisen teoretisoinnin uudelleenarvioinnin kenttä. Artikkelissa tarkastellaan kolmea historiallisesti eri aikoina kehitettyä sosiologista näkemystä toimijasta ja arvioidaan niiden sukupuolittuneisuutta. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/44/2/sukupuol.pdf

E) Hannu Ruonavaara: Mekanismeilla selittäminen. Sosiologia 1/2008. 37 – 50. Artikkeli tarkastelee selittämisen ongelmaa sosiologiassa. Artikkelissa esitellään myös 2000-luvulla paljon keskusteltua kriittisen realismin teoreettista suuntausta. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/45/1/mekanism.pdf

F) Anssi Peräkylä: Mieli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sosiologia 4/2009. 251 – 268. Artikkeli käsittelee vuorovaikutuksen tutkimuksen teoreettisia suuntauksia. Se on esimerkki ohjelmallisesta tarkastelusta, jossa avataan uusia käsitteellisiä suuntia. Artikkelissa keskustellaan myös sosiologian ja sen lähitieteiden työnjaosta. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/46/4/mielisos.pdf

G) Suvi Salmenniemi: Kansalaisyhteiskuntateoria ja postsosialismi. Sosiologia 2/2008. 104 – 118. Artikkeli tarkastelee kansalaisyhteiskuntaa koskevaa teoretisointia. Käsittely osoittaa miten tutkimusteorioiden tasolla käsitteet ja teoriat ovat historiallisesti ja paikallisesti määrittyneitä. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/45/2/kansalai.pdf

H) Ville Siivonen: Rakenteellisen sosiaalisen pääoman tasapainomalli. Sosiologia 3/2005. 222 – 233. Artikkelissa käsitellään 2000-luvun alkuvuosina paljon esillä olleita sosiaalisen pääoman teorioita. Niiden keskinäisiä ristiriitaisuuksia jäsennetään sosiaalisen rakenteen mallilla. http://elektra.helsinki.fi/se/s/0038-1640/42/3/rakentee.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö