x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS3 Tiede, tutkimus, kirjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille lukuvuoden kestävä seminaari, jossa keskitytään tarkastelemaan tieteellisiä tekstejä ja harjoittelemaan tieteellistä keskustelua ja kirjoittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yliopiston seminaarikäytännöt ja opiskelutavat sekä ymmärtää tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Hän tunnistaa ja jäsentää sosiaalitieteellisiä ilmiöitä ohjatusti. Seminaarin jälkeen opiskelija hahmottaa sosiaalitieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita ja tietää tieteellisen tekstin peruspiirteet. Hän osaa toimia ryhmässä.

Sisältö

Seminaarissa opiskelija 1) lukee ja analysoi erilaisia sosiaalitieteellisiä tekstejä, niiden lähestymistapoja ja tekstityyppejä (kotimaiset ja kansainväliset tieteelliset artikkelit, tutkimusraportit, tieteelliset kokoomateokset), 2) kirjoittaa tieteellistä tekstiä omiin havaintoihin ja kirjallisuuteen perustuen, 3) opettelee hahmottamaan ja jäsentämään sosiaalisia ilmiöitä, 4) harjoittelee tieteellistä argumentointia ja kritiikkiä keskustelemalla sekä 5) työskentelee vastuullisena ryhmän jäsenenä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Alasuutari  (2001) Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Gaudeamus.

2. Kuula (2006) Tutkimusetiikka. Vastapaino.

3. Kinnunen & Löytty (toim.) (2002) Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino.

Lisätietoja

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella kurssia suositellaan myös niille, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet perusopinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Palautteen mukaan kurssilla on opittu lähteiden käyttöä, tiedonhakua, oman tieteellisen tekstin kirjoittamista, toimimista yliopistossa sekä tutustuttu toisiin opiskelijoihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
SOS3 Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen (verkkokurssi) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö