x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGP2 Puheen, kielen ja viestinnän kehitys 10 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata miten lapsi kehittyy sosiaaliseksi, kielen avulla viestiväksi yksilöksi aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Opiskelija osaa kuvata ja vertailla puheen ja kielen kehitystä tarkastelevia teorioita ja määritellä eri tieteenalojen näkökulmia puheen, kielen ja viestinnän tutkimiseen. Opiskelija osaa kuvata millaisin edellytyksin lapsi oppii havaitsemaan ja tuottamaan kieltä ja puhetta sekä miten taivutusmuodot, lauseiden tuottaminen, käsitteistö, sanavarasto ja kielenkäyttötaidot kehittyvät.

Sisältö

-Perustiedot puheen ja kielen kehityksen kognitiivisista, biologisista, sosiaalisista ja emotionaalisista edellytyksistä sekä katsaus erilaisiin puheen ja kielen kehitystä tarkasteleviin teorioihin.
-Perustiedot äänteistön, taivutusmuotojen, lauseiden, käsitteistön ja kielenkäyttötaitojen kehityksestä.
-Lapsen puheen ja kielen kehityksen havainnointi

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen A., Klippi, A. & Vainio, M. (toim.). 2009. Puhuva ihminen. Helsinki: Otava.

Barret, M. 1996. Early Lexical Development. Teoksessa P. Fletcher & B. MacWhinney (toim.), The Handbook of Child Language, 362-392. Oxford: Blackwell.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. 2003. Mistä on pienten sanat tehty. Helsinki: WSOY.  (sivut 23–147).

Laalo, K. 2011. Lapsen varhaiskielioppi ja miniparadigmat. Helsinki: SKS.

Lieko, A. 1993. Lapsen kielen lauseyhdistykset. Teoksessa A. Iivonen, A. Lieko & P. Korpilahti (toim.), Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys, 165-187. Helsinki: SKS.

Loukusa, S. & Paavola, L. 2011. Lapset kieltä käyttämässä. Pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. Jyväskylä: PS-kustannus.

Stolt, S. 2010. Leksikaalinen kehitys. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen & M. Laine (toim.), Kieli ja aivot, 204-210. Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö