x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA4 Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin tieteenfilosofian peruskäsitteet (esim. selittäminen, kausaatio, reduktio) ja keskeiset teoriat ja perinteet (esim. looginen empirismi, relativismi ja sosiaalinen konstruktionismi, tieteellinen realismi) sekä ymmärtää ihmistieteiden ja luonnontieteiden suhteen toisiinsa sekä tiedollisten ja moraalisten arvojen roolin tieteellisessä tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen päättelyn ja selittämisen teorioihin, jotka syventävät ymmärrystä tiedollisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten arvojen roolista tutkimuksen eri vaiheissa. Sillä tutustutaan humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle erityisiin tieteenfilosofisiin ongelmiin. Tutkimusetiikan ongelmia käsitellään esimerkkien kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILA4a Tieteenfilosofia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILA4b Tutkimusetiikka  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILA4a Tieteenfilosofia  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILA4b Tutkimusetiikka  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Valitse seuraavista joko (a) suomenkielinen kirjallisuus tai (b) englanninkielinen kirjallisuus:

(a) Karjalainen, Launis, Pelkonen ja Pietarinen (toim.) 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.

JA

Hallamaa, Launis, Lötjönen ja Sorvali (toim.) 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: SKS (s. 1-260).

TAI

(b) Shrader-Frechette, Kristin 1994. Ethics of Scientific Research. Lanham: Rowman & Littlefield.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILA4a Tieteenfilosofia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Toinen seuraavista teoksista:

P. Machamer & M. Silberstein (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, pp. 1-172; 290-331.

TAI

Kincaid, Harold 1996. Philosophical Foundations of the Social Sciences. Cambridge U.P.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILA4b Tutkimusetiikka  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
FILA4b Tutkimusetiikka  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Valitse seuraavista joko (a) suomenkielinen kirjallisuus tai (b) englanninkielinen kirjallisuus:

(a) Karjalainen, Launis, Pelkonen ja Pietarinen (toim.) 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus.

JA

Hallamaa, Launis, Lötjönen ja Sorvali (toim.) 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: SKS (s. 1-260).

TAI

(b) Shrader-Frechette, Kristin 1994. Ethics of Scientific Research. Lanham: Rowman & Littlefield.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
FILA4a Tieteenfilosofia  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Toinen seuraavista teoksista:

P. Machamer & M. Silberstein (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, pp. 1-172; 290-331.

TAI

Kincaid, Harold 1996. Philosophical Foundations of the Social Sciences. Cambridge U.P.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 5
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Philosophy of Science  Kirjallinen tentti  2 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

P. Machamer & M. Silberstein (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, pp. 1-172; 290-331.

OR

Kincaid, Harold 1996. Philosophical Foundations of the Social Sciences. Cambridge U.P.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Research Ethics  Kirjallinen tentti  3 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

Shrader-Frechette, Kristin 1994. Ethics of Scientific Research. Lanham: Rowman & Littlefield.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakso suoritetaan joko järjestettävällä kurssilla tai
kahdessa osassa:
- FILA4a Tieteenfilosofia (2 op): joko kurssi, kirjatentti tai essee (sovittava erikseen)
- FILA4b Tutkimusetiikka (3 op): joko kurssi tai kirjatentti
Opetuksen yhteydessä suoritettava kirjallisuus ilmoitetaan erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö