x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA3 Klassikot 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
FILA3 Klassikot 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin yhden tai kaksi filosofian historian klassikkotekstiä. Hän osaa lukea, tarvittaessa kommentaarien avulla, klassisia tekstejä, joiden tyyli ja metodi saattavat poiketa paljonkin nykyfilosofiasta. Hän tunnistaa tekstissä käsiteltävät filosofiset ongelmat ja siinä käytettävän filosofisen metodin. Hän osaa klassikkotekstin parissa työskenneltyään taustoittaa ja syventää erilaisia systemaattisia kysymyksiä, joita käsitellään muissa opintojaksoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy klassikkotekstiin joko omatoimisesti, kommentaarikirjallisuuteen tukeutuen, tai seminaariryhmässä, ja kirjoittaa tämän pohjalta esseen tai muun tentaattorin kanssa sovittavan suorituksen. Sopimuksen mukaan klassikkoja voi myös tenttiä oppiaineen yleisinä tenttipäivinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakso suoritetaan valitsemalla esimerkiksi yksi seuraavista vaihtoehdoista. Kommentaarien tilalle voi ehdottaa muitakin.

 1. Platon: Valtio (Teokset IV) sekä kommentaariteksti, esim. Simon Blackburn, Platonin Valtio.
 2. Aristoteles: Metafysiikka (Teokset VI) sekä kommentaariteksti, esim. V. Politis, Aristotle and the Metaphysics; tai Aristoteles: Nikomakhoksen etiikka, sekä kommentaari, esim. Broadie, Ethics with Aristotle.
 3. Descartes: Discours de la méthode (Metodin esitys, Teokset I) ja Meditationes de prima philosophie (Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, Teokset II), sekä kommentaariteksti L. Alanen, Descartes’ Concept of Mind.
 4. Spinoza: Etiikka ja kommentaariteksti Della Rocca, Spinoza.
 5. Leibniz, Filosofisia tutkielmia (toim. T. Aho ja M. Roinila), sekä N. Jolley, Leibniz.
 6. Berkeley, Three Dialogues Between Hylas and Philonous. Kommentaari Daniel E. Flage: Berkeley.
 7. Hume: An Enquiry Concerning Human Understanding, Locke: An Essay Concerning Human Understanding, book 2, sekä kommentaarina esim. Harold Noonan: Hume on Knowledge.
 8. Hobbes: Leviathan, vain 2 ensimmäistä kirjaa, ja Rousseau: Yhteiskuntasopimuksesta, eli, Valtio-oikeuden johtavat aatteet, ja Locke: Tutkielma hallitusvallasta sekä näitä koskevat artikkelit teoksessa Klassiset Poliittiset ajattelijat (P. Koikkalainen & P-E Korvela, toim.).
 9. Kant: Puhtaan järjen kritiikki (Kritik der reinen Vernunft; Critique of pure Reason) ja kommentaariteksti, esim. Olli Koistinen, Kant ja Puhtaan järjen kritiikki.
 10. Hegel: Phänomenologie des Geistes (Phenomenology of Spirit) ja kommentaariteksti, esim. Susanna Lindberg (toim.) Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan).
 11. Nietzsche: Moraalin alkuperästä sekä kommentaaritekstit, esim.: Deleuze, Gilles: Nietzsche ja filosofia, Foucault, Michel: Foucault/Nietzsche.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö