x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATYVA43 Kansainvälinen verotus 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen tuloverotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet sekä eurooppaoikeuden merkityksen tuloverotuksessa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tyypillisissä kansainvälisen henkilö- ja yritysverotuksen käytännön tilanteissa.

Sisältö

1. Kansainvälisen verotuksen oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
2. Verosopimukset ja niiden tulkinta
3. EU-oikeuden merkitys tuloverotuksessa
4. Yleisen ja rajoitetun verovelvollisuuden määräytyminen
5. Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistaminen
6. Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön ulkomailta saaman tulon verotus
7. Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön Suomesta saaman tulon verotus
8. Suomalaisen yrityksen ulkomailta saaman tulon verotus
9. Ulkomaisen yrityksen Suomesta saaman tulon verotus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Luento-opetukseen sisältyy myös harjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakson tenttiin voi hankkia korkeintaan 6 pistettä (50 pisteestä) kirjoittamalla esseen jostakin opettajan kanssa sovittavasta kansainvälisen verotuksen teemasta. Esseestä saatavat pisteet luetaan hyväksi vain niille opiskelijoille, jotka suorittavat tentin hyväksytysti. Esseen laajuus on vähintään 6 sivua.

Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Helminen, Marjaana: Kansainvälinen verotus, Alma Talent Media (sähköinen teos).
 2. Opettajan vuosittain erikseen osoittamat 2-3 artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/1992, Ve 101
 • L elinkeinotulon verottamisesta 360/1968, Ve 106
 • L rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 627/1978, Ve 132
 • A rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 1047/1978, Ve 133
 • L ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 1551/1995, Ve 133a
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004, So 111
 • L kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1552/1995, Ve 143
 • L ulkomaisen väliyhteisön osakkaiden verotuksesta 1217/1994, Ve 144
 • L verotusmenettelystä 1558/1995, Ve 301
 • Viimeisin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) malliverosopimus (ns. OECD:n mallisopimus)
 • Sopimus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 7.5.1997/412, SopS 26/1997, Ve 145

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu