x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA11 Johdon laskentatoimen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja/ Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksenteon tukena. Opiskelija osaa hahmottaa yrityksen talouden tavoitteita ja näihin liittyvien laskelmien rakentumista, sekä osaa tuottaa joitakin johdon laskentatoimen peruslaskelmia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Yrityksen talousohjaus; Johdon laskentatoimi päätöksenteon tukena; Kustannuskäsitteet ja kustannusten luokittelua; Kustannuslaskenta; Katetuottolaskenta ja analyyttinen tuloslaskenta; Hinnoittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso sisältää harjoituksia, sekä luentoihin ja muuhun materiaaliin pohjautuvan tentin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Bhimani - Horngren - Datar - Rajan: Ma­nagement and Cost Accounting, Prentice Hall, (2012/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. Neilimo - Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, (2012/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  3. Suomala - Manninen - Lyly-Yrjänäinen: Laskentatoimi johtamisen tukena. Edita, (2011/uusin painos). Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  4. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.
  5. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 1. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu