x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAA17 Yhdyskuntakehittämisen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan yhdyskuntien strategisen kehittämisen edellyttämiin valintoihin erilaisissa yhteiskunnallisissa päätöksentekotilanteissa, valinnan kohteina olevien vaihtoehtojen arvottamiseen ja vertailuun, tehtäväksi tulevien arvovalintojen argumentointiin sekä päätöksiä valmistelevien asiantuntijayhteisöjen johtamiseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tunnistaa erilaisia päätöksentekoasetelmia sekä niissä vaikuttavia ryhmädynamiikan lainalaisuuksia. Hän on tekemiensä harjoitusten kautta hankkinut näkemyksen parametreista, jotka vaikuttavat päätöksentekovaihtoehtojen asetantaan. Kurssityöskentelyyn osallistuminen kehittää valmiuksia tunnistaa yhdyskuntakehittämisessä tehtävien valintojen perusteita ja käydä niistä keskustelua. Harjoitustyössä perehdytään erityisesti asiantuntijaryhmän tarjoamien voimavarojen hyödyntämiseen sekä sen edellyttämään työn- ja vastuunjakoon. Ongelmakeskeinen tarkastelutapa ja työskentelyyn integroidut pikaharjoitukset tutustuttavat kurssille osallistujat valintojen taloudellisten ja muiden ulottuvuuksien käsittelyyn soveltuvaan terminologiaan.

Sisältö

1. Johdanto: yhdyskuntien suunnitelmallisen kehittämisen lyhyt oppihistoria

2. Talousteorian perusoletukset ja rajoitteet: markkinatalous päätöksentekoympäristönä ja asetelmat, joissa markkinamekanismit häiriintyvät.

3. Kehityksen problematiikka taloudellisen päätöksenteon haasteena, kasvun keskittyminen ja jakautuminen yhdyskuntarakenteessa.

4. Päätöksenteko- ja valintatilanteita jäsentävien parametrien käsittely päätöksentekoteoreettisesti.

5. Taloudellisin perustein argumentoitavat valinnat erilaisissa tilallisissa ja poliittis-hallinnollisissa konteksteissa.

6. Yhteiskunnallisen päätöksenteon ja johtamisen kohteina olevien tekijöiden (sosiaalisten, ympäristöllisten, ?) määrällinen arvottaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 10 t 0 t
Seminaari 2 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opintojakso koostuu luento- ja ryhmämuotoisesta työskentelystä sekä harjoitustöiden purkutapahtumasta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimateriaali jaetaan ja osin koostetaan kurssin aikana. 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu