x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: creative city, luova kaupunki

Yleiskuvaus

Kurssilla paneudutaan luovan kaupunkikehittämisen teoriaan ja käytäntöön. Kurssin keskiössä ovat luovan kaupungin idean tarjoamat mahdollisuudet edistää yhdyskunnan kehityspotentiaalin hyödyntämistä.

Osaamistavoitteet

Kurssi jäsentää luovan kaupungin kehittämisideaa ja valmentaa osallistujaa tuottamaan kaupunkien taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistäviä luovia ratkaisuja. Kurssin suorittanut ymmärtää luovan kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä teoreettisia lähtökohtia, pystyy jäsentämään kyseistä ilmiökenttää ja tuntee alan peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla luovuuden strategiseen hyödyntämiseen kaupunkikehittämisessä, luovuustekniikoiden käyttöön ja yhdyskuntien kehittämispotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksiin.

Sisältö

Kurssilla hahmotetaan kaupunkien kehittämisen haasteita luovaan kaupunkiin liittyvien keskusteluteemojen valossa, joita ovat mm. osallistavat hallintaprosessit, fyysinen ympäristö, luova talous sekä kulttuuri kaupunkikehittämisen voimavarana. Kehittämisen lähtökohtia tarkastellaan pohtimalla luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä kaupunkien kehittämisessä ja liittämällä niiden käsittely alan keskeisimpiin kehittämiskonsepteihin ja teoreettisiin kehittelyihin (Landry, Florida ym.). Kurssilla käydään läpi luovan kaupungin kehittämisidean toteutusmuotoja ja strategisia lähestymistapoja niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin esimerkkien valossa sekä esitellään po. kehittämisen sisältöalueita (luovat teollisuudenalat, muotoilu, kulttuuri, paikallishistoria jne.). Lisäksi käydään läpi luovuustekniikoita ja niiden soveltamisen ehtoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Kaikkien opiskelijoiden on suoritettava luentotentti ja teemaseminaari. Teemaseminaariin kuuluu ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, ryhmän esitelmän suullinen esittely purkuseminaarissa sekä ppt-esityksen laatiminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kaikkien opiskelijoiden on suoritettava luentotentti ja teemaseminaari. Teemaseminaariin kuuluu ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, ryhmän esitelmän suullinen esittely purkuseminaarissa sekä ppt-esityksen laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentin painoarvo on 50%, suullinen esitys 25% ja ppt-esitys 25%. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kaikki osiot on suoritettu hyväksyttävästi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit esitellään luennolla ja Moodlessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu