x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHA2 Kirjallinen viestintä II 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
20 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ennen opintojaksolle osallistumista tulee olla suoritettuna 20 op pohjoismaisten kielten opintoja (sis. POHP1 Kieli käyttöön ja POHP2 Kirjallinen viestintä I).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-hallitsee kirjoitusprosessin vaiheet

-osaa jäsentää asiasisällöt loogisiksi kokonaisuuksiksi

-ymmärtää lukijalähtöisen kirjoittamisen merkityksen viestinnän onnistumiselle

-osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta

-osaa hyödyntää kirjoitusoppaita ja sanakirjoja oman kirjoitustyön apuna

-tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja oman alansa kirjallisen tuottamisen erityispiirteet ja osaa soveltaa niitä

-on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet niin, että hänellä on valmius osallistua kurssille POHA6 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte

Sisältö

Kirjoitusprosessi, lukijalähtöinen kirjoittaminen, kirjoitusstrategiat, tieteellisen kirjoittamisen perusteet, hyvä tieteellinen käytäntö,vertaispalaute

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Suoritusvaihtoehto 2 sisältää verkkokurssin, itsenäisen harjoitustyön sekä tentin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö