x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTTS12 TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri aikakausien tavat hahmottaa tulevaisuutta sekä tiedonalan omat menetelmät ja keskeiset teoriat.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi perehdytään tulevaisuudentutkimuksen tehtäviin ja merkitykseen yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Verkkokurssi, 7*1 t virtuaaliluennot ja viikottaiset harjoitustyöt oppimisympäristö Moodlessa sekä essee. Opintojaksolla toteutetaan myös Delfoi-tutkimus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Verkkoluennot, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely.
Verkkokurssi, 7 x 1½ t virtuaaliluennot ja viikoittaiset harjoitustyöt oppimisympäristö Moodlessa (6kpl) sekä essee (10-15 sivua).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere

3. Kurssin aikana jaettava muu kirjallinen aineisto

Lisätietoja

www.tvanet.fi . Syyslukukauden II periodi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu