x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Tohtorikoulutettava
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi psykologian kandidaatin tutkinto.

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuuripsykologisen peruskäsitteistön, keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa kulttuuripsykologista viitekehystä myös muissa opinnoissaan. Opiskelija ymmärtää ympäristön merkityksen psykologisten ilmiöiden osana sekä osaa tehdä kulttuuripsykologista tutkimusta ja monikulttuurista työtä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan psykologista tietoa, teorioita, tutkimusta ja käytännön työtä kulttuurisesta näkökulmasta esimerkkien ja kirjallisuuden avulla.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus, tentti ja essee.

Opetuskieli

suomi, englanti

Opetuskieli on englanti, mikäli jaksolle ilmoittautuu vaihto-opiskelijoita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Essee 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Heine (2008). Cultural psychology (2. painos). Norton

2. Kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö