x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA9 Kulttuurinen monimuotoisuus koulutuksessa ja työelämässä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Aineopintojen ja Multicultural Study Programme in Education -osaamiskokonaisuuden vaihtoehtoinen opintojakso

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kulttuurisen monimuotoistumisen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia koulutuksessa ja työelämässä,
- tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia koskien monikulttuurista ja kulttuurien välistä kasvatusta ja koulutusta sekä kulttuurisesti monimuotoisia työympäristöjä ja
- osaa vertailla erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja soveltaa teoreettista tietoa käytännössä.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan monikulttuurisen ja kulttuurien välisen kasvatuksen ja koulutuksen perusteita, tavoitteita ja keskeisiä käsitteitä. Lisäksi esitellään ja vertaillaan monikulttuurisia opiskelu- ja työympäristöjä koskevia tutkimuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 115 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Book exam in English for international students in Multicultural Study Programme in Education.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot (mahdollista pitää suomenkieliset ja englanninkieliset luennot)  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
ohjeet opintojakson vastuuopettajalta  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
suomen tai englannin kielellä  Kirjallinen tentti 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dervin, F. & Keihäs, L. (2013) Johdanto uuteen kulttuurienväliseen viestintään ja kasvatukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura.
Martikainen, T., Saukkonen, P., Säävälä, M. (2013) Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Gaudeamus. (Luvut 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15)
Pitkänen, P. (toim.), (2011) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Vastapaino.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö