x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA7 Opetussuunnitelmateoria 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASA7 Opetussuunnitelma 5 op

Yleiskuvaus

Aineopintojen vaihtoehtoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää opetussuunnitelmien yhteiskunnallis-historiallisen ja poliittisen luonteen,
- kehittää ymmärrystään opetussuunnitelmasta (curriculum) opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena,
- tunnistaa ja kykenee kriittisesti arvioimaan opetussuunnitelmiin ja niiden laatimiseen vaikuttavia tiede- ja koulutuspoliittisia tekijöitä,
- ymmärtää keskeisiä oppiaineiden ja –sisältöjen valintamekanismeja ja niiden suhteisiin vaikuttavia tekijöitä

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään opetussuunnitelmamuutoksia ja niihin vaikuttaneita yhteiskunnallisia, ideologisia ja koulutuspoliittisia tekijöitä. Jaksolla perehdytään opetussuunnitelma-ajattelun teoreettisiin lähtökohtiin - angloamerikkalaiseen ja eurooppalaiseen opetussuunnitelmatraditioon - sekä niiden tunnistamiseen opetussuunnitelmamuutoksissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 114 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t
Lukupiiri 9 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, seminaari ja lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Goodson, I. 2001. Opetussuunnitelman tekeminen. Esseitä opetussuunnitelman ja oppiaineen sosiaalisesti rakentumisesta. E. Moore (suom.). Joensuu University Press. 2001.

Kelly, A.V. 2009. The curriculum: Theory and Practice. Sixth Edition. Sage.

Vitikka, E. 2009. Opetussuunnitelman mallin jäsennys. Sisältö ja pedagogiikka kokonaisuuden rakentajina. Suomen kasvatustieteellinen seura, FERA, kasvatusalan tutkimuksia 44.

Lisätietoja

Muusta oppimateriaalista sovitaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö