x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASA2 Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kulttuurin digitalisoitumisen tuomat haasteet kasvatukselle ja mediakasvatuksen mahdollisuudet lasten, nuorten ja aikuisten osallisuudelle globaalista näkökulmasta,
- tuntee globaalin mediakasvatuksen teoreettiset lähtökohdat, käsitteet ja tavoitteet ja
- kykenee soveltamaan mediakasvatusta eri ikäisten kansalaisten kohdalla ja suunnittelemaan oppimisympäristöä aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisiä mediakasvatuksen lähtökohtia ja tavoitteita media- ja informaatiolukutaidon, monilukutaidon ja sosiaalisen toimijuuden ja aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseksi lapsista aikuisiin ja pohditaan lähtökohtien ja tavoitteiden soveltuvuutta eri oppimis- ja toimintaympäristöihin päiväkodeista koulun kautta aktiiviseen kansalaistoimintaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmätyöskentely 94 t 25 t

Vaihtoehto 1: Luennot 10 h + 119 h harjoitus- ja ryhmätyöskentelyä ryhmän kanssa itsenäisesti ja verkossa. Lopussa esitellään harjoitustyöt 6 h seminaarissa.

Vaihtoehto 2: Kirjatentti (tentitään yhtenä kokonaisuutena)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Läsnäolo luennoilla, harjoitustyöhön osallistuminen, harjoitustyö ja sen esitteleminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehto 1: Ajankohtainen materiaali annetaan luennoilla

Vaihtoehto 2: valitaan 4 kirjaa, jotka tentitään kerralla:

 • Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Palmenia/Gaudeamus
 • Hoechsmann, M. & Poyntz, S. R. 2012. Media literacies. A critical introduction. Sussex: Wiley-Blackwell
 • Kupiainen, R. 2013. Media and digital literacies in secondary school. New York: Peter Lang
 • Hobbs, R. & Moore, D. C. 2013. Discovering media literacy. Teaching digital media and popular culture in elementary school. Lontoo: Corwin/Sage
 • Abreu, B. S. & Mihailidis, P. (toim.) 2014. Media literacy education in action. Theoretical and pedagogical perspectives. New York & London: Routledge
 • Mihailidis, P. 2014. Media literacy and the emerging citizen. Youth, engagement and participation in digital culture. New York: Peter Lang
 • Rogers, T., Winters, K-L., Perry, M. & LaMonde, A-M. 2015. Youth, critical literacies and civic engagement. Arts, media, and literacy in the lives of adolescents. London & New York: Routledge
 • López, A. 2014. Greening media education. Bridging media literacy with green cultural citizenship. New York: Peter Lang

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset aineopinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö