x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata terveyttä/sairautta yhteisöjen tuottamana ominaisuutena ja pohtia tämän lähestymistavan seurauksia terveysongelmien käsittelylle
- kirjoittaa asiantuntijatekstiä, jossa käsitellään yhteisöjen merkitystä yksilön terveydelle eri yhteyksissä
- käyttää erilaisia tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti erottaen omassa ja muiden tekstissä sen, mitkä ovat kirjoittajan omia ajatuksia, mitkä taas lähteistä saatuja
- työskennellä ryhmässä, jonka tavoitteena on luoda asiantuntijoiden käyttöön soveltuvaa tietoa ja laatia työskentelyaikataulun yhdessä ryhmänsä kanssa niin, että työ valmistuu sovitussa ajassa

Sisältö

Jaksolla tehtävät opintosuoritteet perustuvat sekä teoreettiseen että empiirisiä tutkimustuloksia kuvaavaan kirjallisuuteen. Aiheita voivat olla mm.
- yhteisöt terveydentilan määrittelijänä ja sairaan roolin muokkaajana
- sosiaalinen pääoma, sosiaalisen tuen ja verkostojen muodot ja yhteydet terveyteen
- alueellinen eriytyminen
- yhteisöjen tavat järjestää sairaasta jäsenestään huolehtiminen ja kontrolloida sitä

Jaksoon integroidaan Terveystieteiden osastokirjaston koulutus Tiedonhankinnan syventäminen.

Opetuskieli

suomi

Osa oppimateriaalista voi olla englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Pari- tai ryhmätyönä kirjoitettava essee tai muu opetusohjelmassa ilmoitettava kirjallinen työ JA yksilötyönä kirjoitetut tiivistelmät tai muu opetusohjelmassa ilmoitettava, osaamistavoitteita mittaava suorite.

Opintojakson voi suorittaa kokonaisuudessaan verkossa. Suositeltavaa on kuitenkin tavata paria/ryhmää kirjoitustehtävän suunnittelemista ja viimeistelyä varten.

Kirjallisen työn viimeistelyssä harjoitellaan Turnitin-työkalun käyttöä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Ryhmätyönä tehtävä kirjallinen työ ja yksilötyönä tehtävä muu osaamistavoitteita arvioiva suoritus arvioidaan erikseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteelliset julkaisut, yhteistoiminnallisesti tuotettu muu materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella vuosittain. Vuorovuosin ensisijaisena kohderyhmänä terveystieteiden kandidaattiopiskelijat ja avoimien yliopiston kansanterveystieteen perusopintoja suorittavat. Periodi ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Opintojaksolle voidaan ottaa enintään 60 opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Terveystieteiden yksikkö