x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKANP4 Väestön terveys 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TERKANP4 Väestön terveys 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee väestön terveyden ja sairauden keskeiset mittarit ja osaa tulkita näillä mittareilla ilmoitettuja tietoja
- tuntee tärkeimmät tietolähteet ja tietää kuinka kuvailevaa kansanterveydellistä tietoa tuotetaan
- osaa kuvata ja eritellä väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
- tuntee keskeisimpien kansantautien yleisyyden ja osaa kuvata niiden esiintymistä eri väestöryhmissä
- osaa kuvata väestön terveyttä, sen muutostrendejä ja siihen vaikuttavia tekijöitä globaalilla tasolla

Sisältö

- väestön terveyden kuvaaminen (esim. väestön terveyden ulottuvuuksien arviointi: mittarit, esiintyvyyssuureet, tietolähteet)
- väestön terveyteen vaikuttavat tekijät yksilö-, väestö- ja yhteiskuntatasolla
- väestön terveys Suomessa (esim. keskeisimmät kansantaudit, eri väestöryhmien terveys, väestön terveyden muutostrendit)
- kansainvälinen näkökulma väestön terveyteen

Toteutustavat

Lähiopetusta max 34h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

- Lähiopetukseen voi liittyä tehtävien itsenäistä valmistelua etukäteen.
- Tentti tai muu opetusohjelmassa ilmoitettava osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava suorite.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi kuvataan opetusohjelmassa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksessa käytettävät materiaalit sekä kirjallisuus, joka ilmoitetaan jakson alkaessa.

 

Lisätietoja

Jaksolle voidaan ottaa enintään 50 tutkinto-opiskelijaa, lukion opiskelijaa ja täydennysopintoja suorittavaa opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille jakso on pakollinen. Avoimen opiskelijoiden kiintiö on 30.

Jakson opiskelu on suositeltavaa ennen seuraaville jaksoille osallistumista: Terveys politiikassa, taloudessa ja järjestelmissä (TERKANP5), Epidemiologian perusteet (TERKANA1), Epidemiologic Research Methods (TERKAN13) ja Rekisteritutkimukset (TERKAN14).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö