x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA3 Koulutus- ja ohjausprojekti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään informaatioalan asiantuntijalle tyypillisiin koulutustehtäviin suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla koulutus- tai ohjausprojekti autenttisen kohderyhmän kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida informaatio-, media- ja pelikäytäntöihin liittyvän ohjaus- tai koulutusprojektin aidolle asiakasryhmälle ja
- tunnistaa informaatio-, media- ja pelikäytäntöjen erityispiirteitä opettamisen ja oppimisen kohteena
- tunnistaa asiantuntijan kouluttajarooliin liittyviä osaamisalueita
- osaa kerätä kurssipalautetta ja arvioida koulutuksen onnistumista
- osaa reflektoida ja raportoida kokemuksiaan muulle ryhmälle

Sisältö

Näkökulman kääntäminen oppijasta kouluttajaksi. Asiantuntijan kouluttajarooli. Koulutuksen suunnittelu. Koulutustilaisuuden havainnointi. Oman koulutustilaisuuden suunnittelu ja toteutus. Osallistujapalautteen kerääminen ja analysointi. Oman ja kanssaoppijoiden toiminnan ulkoistaminen ja reflektointi. Kokemuksellinen oppiminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, projekti/käytännön työ, portfolio, essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö