x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA5 Kokeellinen tiedonhaku 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tiedonhaun kokeelliseen tutkimukseen ja suunnitellaan koeasetelmia tutkimuskysymyksistä lähtien. Kokeelliset menetelmät kattavat niin käyttäjä- kuin järjestelmäsuuntautuneet kokeet. Opiskelijat tekevät ryhmätyönä tiedonhakukokeen, jonka menetelmät ja tulokset esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella koeasetelman
- tunnistaa ja osaa asettaa kokeen muuttujat
- hallitsee tarvittavat analyysimenetelmät
- osaa arvioida kirjallisuudessa esiteltyjä koeasetelmia
- osaa raportoida kokeen tulokset
- osaa suunnitella ja toteuttaa evaluointiprojektin

Sisältö

Järjestelmä- ja käyttäjäsuuntautunut evaluointi. Evaluoinnin tavoitteet, menetelmät ja kohteet. Testikokoelmat, kokeet ja kenttäaineistot. Tutkimusongelmien asettaminen, koeasetelman suunnittelu, aineistojen keruu. Tulosten analyysi ja esittäminen. Tiedonhaun evaluointiin sopivat tilastolliset testit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, harjoitukset, kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö