x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA13 Journalismin perusteet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Journalistiikan lehtori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Luentosarjan suoritettuaan opiskelija ymmärtää journalismin erityisyyden julkisuutta rakentavana käytäntönä ja kykenee erittelemään sille ominaisia piirteitä. Lisäksi opiskelija hahmottaa journalismin ammatillisena toimintana ja pystyy erittelemään median toimintaympäristössä, journalismissa ja toimittajan ammatissa tapahtuvia muutostrendejä.

Harjoituskurssin suorittanut opiskelija osaa uutisen, haastattelun ja mielipidejuttujen tekemisen perustaidot ideoinnista tiedonhaun kautta jutun julkaisemisen vaatimuksiin monimediaalisessa ympäristössä mukaan lukien sosiaalinen media.

Sisältö

Luennoilla esitellään ja eritellään journalismia yhteiskunnallisena tiedontuottamisen muotona ja tarkastellaan journalistista tuotantoprosessia, journalistisia esityksiä ja journalismin yleisösuhdetta.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijoille pienryhmissä toteutettavalla harjoituskurssilla omakohtainen tekeminen yhdistyy kurssilla tehtyjen harjoitusten reflektointiin opettajien antaman ja vertaispalautteen pohjalta.

Kielikritiikin kokoontumisissa käsitellään opiskelijoiden juttujen kieltä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoituskurssi on vain Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman (JOV) opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Harjoitustyö(t)  3 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vain JOVIn opiskelijoille.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Vain muille kuin JOVIn opiskelijoille.

Vaihtoehto 1: JOVIn opiskelijat suorittavat luennot + harjoitukset.
Vaihtoehto 2: Muut opiskelijat suorittavat luennot + kirjatentin (ks. Oppimateriaalit).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Vaihtoehto 1: Luentokertaus + harjoitustehtävien taso, kehittyminen kurssin aikana ja aktiivisuus ryhmätoiminnassa + aktiivinen osallistuminen kielikritiikin kokoontumisiin. Vaihtoehto 2: Luentokertaus + kirjatentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vaihtoehto 1 (JOVIn opiskelijat)

Luentojen ja harjoituskurssin oheiskirjallisuus:

 • Jaakkola: Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle. KVS, 2013.
 • Luostarinen & Raittila (toim.): Journalistin vapaus. Vastapaino, 2014.
 • Muu oheiskirjallisuus osoitetaan kurssin yhteydessä.

Vaihtoehto 2 (muiden opiskelijoiden kirjatentti)

Tenttis-järjestelmässä tentitään kaksi (2) seuraavista teoksista:

 • Heikkilä, Ahva, Siljamäki & Valtonen: Kelluva kiinnostavuus. Journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa. Vastapaino, 2012.
 • Lehtisaari (toimi.): Sanomalehti uudessa mediamaisemassa. Taloudellinen tiedotustoimisto, 2014.
 • Luostarinen & Raittila (toim.): Journalistin vapaus. Vastapaino,2014.
 • Nordenstreng & Wiio (toim.): Suomen mediamaisema. Vastapaino, 2012.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö