x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASMAT1 Lukuteoria ja algebra opettajille 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Lukion matematiikka
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt lukualueista erityisesti kokonaislukuihin. Hän tuntee mm. jakoyhtälön ja osaa soveltaa sitä. Hän hallitsee kongruenssiaritmetiikan perusteet sekä osaa ja ymmärtää tavallisimmat jaollisuussäännöt. Opiskelija on tutustunut johonkin lukuteorian laajempaan sovellukseen, esimerkiksi RSA:han. Hän tuntee rakenteet ryhmä, rengas ja kunta sekä näiden merkityksen koulumatematiikassa.

Sisältö

Lukualueet, erityisesti kokonaisluvut, lukujärjestelmät, jakoyhtälö, kongruenssi, jaollisuussäännöt, ryhmä, rengas ja kunta sekä näiden yhteydet koulumatematiikkaan.

Toteutustavat

Kontaktiopetusta 36 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, didaktisten näyttökokeiden suorittaminen. Kurssille voivat osallistua myö matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tenttisuoritus, harjoitustehtävät, didaktiset näyttökokeet (tarkemmat ohjeet kurssin alussa).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentorungot, viikkoharjoitukset, lukion pitkän matematiikan lukuteorian oppikirjat. Muun materiaalin käytöstä informoidaan kurssin alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö