x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ023 Määrällisen aineiston keruu 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija tuntee kvantitatiivisten tutkimusaineistojen hankinnan periaatteet ja aineistonkeruun menetelmiä ja osaa valita niistä omaan tutkimukseensa soveltuvan. Hän pystyy arvioimaan tutkimuskysymyksen vastaamisessa tarvittavan aineiston määrää ja laatua, etenkin sen luotettavuutta ja pätevyyttä. Hän osaa hyödyntää valmiita kvantitatiivisia aineistoja mutta myös suunnitella ja toteuttaa oman aineiston keräämisen.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluvat kurssit voivat olla hyvin monenlaisia. Yleensä kullakin kurssilla opitaan ainakin yksi menetelmä, jolla kerätään määrällistä tutkimusaineistoa. Joillakin kursseilla perehdytään valmiisiin aineistoihin ja niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tohtoriopiskelija saa yleistä tietoa kvantitatiivisista tiedonkeruun metodeista, etenkin otantamenetelmistä ja niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Hän oppii menetelmien peruskäytön tai kehittyy edelleen niiden käyttäjänä ja saa edellytyksiä arvioida menetelmien soveltuvuutta oman tutkimustehtävänsä ratkaisemiseen. Joidenkin kurssien aikana on mahdollista suunnitella oman väitöstutkimuksensa aineiston keruuta ja saada suunnitelmasta ohjaavaa palautetta.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Tutkijakoulu