x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ021 Yleiset metodologiset kysymykset 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija tuntee metodologiset peruskysymykset: millä keinoilla tieteellistä tietoa hankitaan, muodostetaan ja perustellaan. Hän ymmärtää metodologian yleisen luonteen tieteenfilosofian erityisalueena ja sen vaikutuksen tutkimustyön ja sen tulosten laatuun. Hän osaa suhteuttaa oman tieteenalansa ja tutkimusaiheensa metodeja yleisiin tieteenteoreettisiin oletuksiin ja arvioida tutkimusten yleistä luotettavuutta.
Tohtoriopiskelija osaa hyödyntää metodologista tietoa omien tutkimusmetodiensa valinnassa ja kehittelyssä. Hän ymmärtää metodisten valintojen ehtoja, rajoituksia ja seuraamuksia ja osaa omassa tutkimuksessaan tehdä vastuullisia ja luotettaviin tutkimustuloksiin johtavia ratkaisuja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään tutkimusmenetelmiä yleisellä, tieteenteoreettisella tasolla. Opintojaksoon kuuluvilla kursseilla perehdytään metodologiaan tieteenfilosofian osa-alueena. Kursseilla voidaan käsitellä erityisiä metodologisia kysymyksiä kuten tutkimusmenetelmien kehittymistä, tutkimusmenetelmien ja tulosten luotettavuutta, metodisten sääntöjen ja normien seuraamista ja rikkomista, hyvän tutkimuksen menetelmällisiä ehtoja ja erilaisia metodologisia rajoituksia. Voidaan paneutua myös tutkimusmenetelmiin vaikuttaviin tutkijan ontologisiin ja tietoteoreettisiin näkemyksiin ja taustasitoumuksiin. Opintojakso mahdollistaa tutkimusmenetelmien vertailemisen eri ulottuvuuksien suhteen.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Tutkijakoulu