x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA7 Julkisuuden tuottamisen käytännöt 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tiedotusopin professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa julkisuuden moniulotteisuuden. Hän ymmärtää kulttuurimuotojen (esim. journalismin, musiikin, teatterin, fiktion, verkon sosiaalisen median) erityisyyden julkisuutta rakentavina käytäntöinä ja kykenee erittelemään niille ominaisia piirteitä. Opiskelija pystyy analysoimaan julkisuuteen liittyvien ulottuvuuksien, kuten esillä olon, yhdessä toimimisen, osallisuuden, eettisyyden ja välittämisen merkityksiä sekä arvioimaan niiden kytkeytymistä yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin ja -rakenteisiin.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kysymystä julkisuudesta monitahoisesti ottaen varteen meneillään olevat yhteiskunnalliset ja teknis-taloudelliset kehityskulut. Opetuksessa eri kulttuurisia käytänteitä ja niitä muokkaavia tekijöitä lähestytään eri suunnilta kiinnittäen huomiota tapoihin, joilla po. käytänteet rakentavat julkisuutta muille näkymisen ja havaituksi tulemisen, yhteiskunnallisen keskustelun, kokemuksen ja osallistumisen voimavarana ja tilana. Ajankohtaisen tutkimuskirjallisuuden ja esimerkkien avulla kurssilla tarkastellaan muun muassa julkisen ja yksityisen välisten rajojen hämärtymistä, journalistisen julkisuustuotannon muutoksia sekä erilaisia pien-, vaihtoehto- ja vastajulkisuuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Vain journalistiikan opiskelijoille.

Luennot ja harjoitustehtävät. Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tai essee opettajan kanssa sovittavasta kirjallisuudesta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään mm. seuraavia teoksia ja niitä täydentäviä artikkeleita:

Deuze: Media work. 2007
Pietilä: Julkisot, yleisöt ja media. 2010
Couldry: Why voice matters. 2010
Heikkilä et al.: Kelluva kiinnostavuus. 2012
Bennett & Segerberg: The logic of connective action. Digital media and the personalization of contentious politics. 2013
Chadwick: The hybrid media system. Politics and power. 2013
Gopinath & Staynek: The Oxford Handbook of Mobile Music Studies (Vol 2). 2014
Nippert-Eng: Islands of Privacy. 2010
Kalyango, Mould: (eds.) Global Journalism Practice and New Media Performance. 2014

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö