x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDAEH Pedagoginen harjoittelu/Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, opettajan pedagogiset opinnot 15 op
Vastuutaho
Opettajan pedagogiset opinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-tuntee aikuiskoulutusinstituutioiden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneita tehtäviä ja niitä sääntelevää lainsäädäntöä
- tunnistaa yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja ja omaa valmiuksia yhdenvertaisuuden edistämiseen
- omaa arvioivan ja kehittävän toimintatavan työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen
- osaa työskennellä sidosryhmien ja verkostojen kanssa
- osaa toteuttaa aikuisopetuksen pedagogisen prosessin erilaisissa oppimisympäristöissä ja on omaksunut reflektiivisen ja eettisen toimijuuden
- soveltaa elinikäisen oppimisen ajatusta opetustyönsä ja asiantuntijuutensa kehittämisessä

Sisältö

Aikuiskasvatuksellisesti suuntautuvassa pedagogisessa harjoittelussa perehdytään koulutusjärjestelmän ja aikuiskasvatuksen pedagogisten prosessien yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin reunaehtoihin ja koulutuksen yhteisötasoon oppilaitoksissa, organisaatioissa ja opettajayhteisöissä sekä tuetaan yksilötasolla oppimisen ja opetuksen tutkimusperustaisen asiantuntijuuden ja opettajaidentiteetin rakentumista.

Opintojen osiot (15 op):
- Ohjattu opetusharjoittelu
- Pedagoginen seminaari

Opetusharjoittelu perehdyttää opetustyöhön, oppimisen ohjaamiseen, ryhmän kanssa toimimiseen ja oppimisen johtamiseen erilaisissa oppilaitoksissa ja oppimisympäristöissä. Jokainen opiskelija laatii yksilöllisen harjoittelusuunnitelman. Ensisijaisesti harjoittelu suoritetaan aikuiskasvatuksen tehtäväalueilla (esim. ammatillinen koulutus, henkilöstökoulutus, maahanmuuttajien opetus, vapaa sivistystyö). Harjoitteluun sisältyy myös perehtyminen verkkoympäristöihin ja verkko-opetuksen suunnitteluun ja ohjaamiseen.

Pedagogisen seminaarin on tarkoitus nivoa opetusharjoittelu teoreettiseen tietoon ja pedagogisen osaamisen ja asiantuntijuuden ydinalueisiin, jotka voi jaotella kolmeen tasoon: 1) yksilöllinen ja autobiografinen 2) yhteisöllinen ja 3) koulutuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen taso. Seminaari toimii vertaistuen ja opetuskokemusten reflektoinnin areenana sekä ammatillisen kasvun jäsentäjänä ja tukijana. Seminaariin sisältyy myös perehtyminen opetustoimen lainsäädäntöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 257 t 0 t
Seminaari 50 t 0 t
Harjoitukset 90 t 0 t

- Seminaari: 50 h
- Luennot: opetushallinto 8 h
- Harjoitukset 90 h sisältää ohjattua opetusharjoittelua 30 h, opetustuntien ja opetusyhteisöjen ja -kulttuurien havainnointia 40 h ja verkkotutorointia 20 h
- Itsenäinen työskentely: seminaariin ja pedagogiseen harjoitteluun liittyen 257 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pedagoginen seminaari ja harjoittelu  Osallistuminen opetukseen  15 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Pedagogisen seminaarin opiskelu- ja työmuodot:
Lukuvuoden kestävä seminaari 80 h, projektityöskentely, opettajan portfolion kokoaminen ja siihen liittyvät autobiografiset tehtävät, opetushallinnon lainsäädännön opinnot

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoittelujen ja kirjallisten töiden hyväksytty suorittaminen. Opiskelijan työskentelyn on vastattava vähintään hyviä tietoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö