x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP03.4 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomalaisen yrittäjyyden tunnuspiirteet, korkeasti koulutettujen henkilöiden yrittäjyyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Lisäksi hän tuntee sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden yleiset perusteet, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydessä vaadittavat hyvinvointi- ja hoivatyöorientoituneiden asiantuntijatietojen perusteet ja hoiva-alan yrittäjyyden asiantuntijuutta vaativat erityisalueet. Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden laajentumiseen liittyviä perusteita. Hän osaa soveltaa hankkimaansa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijatietoa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työtehtävissä ja hyödyntää jaksoa työelämässä tarvittavana sosiaalipolitiikan erikoistumisalueena.

Sisältö

Perustiedot suomalaisen yrittäjyyden tunnuspiirteistä ja korkeasti koulutettujen yrittäjyydestä ja sen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys, sen erityispiirteet ja siinä tarvittavista hyvinvointi-/hoivatyöhön liittyvät asiantuntijatiedot. Sosiaali- ja terveysalan yritysten käytännön toiminnat, sosiaalipolitiikan suhde hoivayrittäjyyteen ja yrittäjyyden eettiset perusteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

essee / päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 2 tai 3 suorittaminen tentillä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka (toim.) 2004. Hoivayrittäjyys. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Österberg-Högstedt, Johanna 2009. Yrittäjänä ammatissaan sosiaali- ja terveysalalla – yrittäjyyden muotoutuminen kuntatoimijoiden ja yrittäjien näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulu, Sarja / Serie A -3:2009. Turku: Uniprint. http://info.tse.fi/julkaisut/vk/Ae3_2009.pdfTAI Hasanen Kirsi 2013. Narrating Care and Entrepreneurship. Tampere: Tampere University Press. Acta Universitatis Tamperensis 1808.

3. Tonttila, Kirsti 2010.Yrittäjyyden arvottaminen akateemisten nuorten argumentoinnissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos, julkaisuja 2010:2. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23388/yrittajy.pdf?sequence=2

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Suoritusvaihtoehto 1. Osallistuminen opetukseen, essee/päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 2 tai 3 suorittaminen tentillä.
Suoritusvaihtoehto 2. Essee kirjallisuuden kohdista 1-3.
Suoritusvaihtoehto 3. Kirjallinen tentti (kohdat 1-3)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka (toim.) 2004. Hoivayrittäjyys. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Österberg-Högstedt, Johanna 2009. Yrittäjänä ammatissaan sosiaali- ja terveysalalla – yrittäjyyden muotoutuminen kuntatoimijoiden ja yrittäjien näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulu, Sarja / Serie A -3:2009. Turku: Uniprint. http://info.tse.fi/julkaisut/vk/Ae3_2009.pdfTAI Hasanen Kirsi 2013. Narrating Care and Entrepreneurship. Tampere: Tampere University Press. Acta Universitatis Tamperensis 1808.

3. Tonttila, Kirsti 2010.Yrittäjyyden arvottaminen akateemisten nuorten argumentoinnissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos, julkaisuja 2010:2. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23388/yrittajy.pdf?sequence=2

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö