x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP03.2 Kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina ja hallinnonuudistusten kohteena 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvinvoinnin, hyvinvointiyhteiskunnan/-kunnan ja hyvinvointitutkimuksen käsitteet, sisällöt sekä nykyisen kuntasektorin järjestämät hyvinvointipalvelujärjestelmät ja niissä tapahtuneet muutokset ja kuntia koskevat julkisen sektorin suomalaiset tärkeimmät reformit. Hän tunnistaa julkisen sektorin tuottamien hyvinvointipalvelujen alueelliset erot ja niiden merkityksen ja osaa soveltaa hankkimaansa kuntasektorin hyvinvointipalvelujen asiantuntijatietoa työelämälähtöisesti. Hän osaa hyödyntää jaksoa työelämässä tarpeellisena sosiaalipolitiikan erikoistumisalueena.

Sisältö

Syvennetty tieto yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan sisällöistä, kuntien hyvinvointipalvelujärjestelmät ja niissä tapahtuneet palvelujen järjestämiseen liittyvät laajentumisen ilmiöt, kuntien hyvinvointipalvelut asiakkaan näkökulmasta, julkisen ja yksityisen sektorin tuottamien hyvinvointipalveluiden kehitys valtakunnallisesti ja alueellisesti. Kuntia koskevat julkiset sektorin suomalaiset reformit 1980-luvulta alkaen ja hallinnon uudistamisen dynamiikka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen, essee/ päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 1 suorittaminen tentillä.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Anttiroiko, Ari-Veikko & Haveri, Arto & Karhu, Veli & Ryynänen, Aimo & Siitonen, Pentti (toim.) 2007. Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. Kunnallistutkimuksia. 3. uudistettu painos. Tampere: Tampere University Press. http://uta32kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/65390/kuntien_toiminta_johtaminen_ja_hallintasuhteet_2007.pdf?sequence=1

TAI Haveri, Arto, Majoinen, Kaija & Jäntti, Anni (toim.) 2009. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki: Suomen kuntaliitto.

2. Kananoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Niiranen, Vuokko, Puustinen, Alisa, Zitting, Joakim & Kinnunen, Juha 2013. Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 25. Acta 245. Helsinki: Suomen Kuntaliitto ja Itä-Suomen yliopisto. Kuntaliiton verkkojulkaisu.

3. Ryynänen, Aimo 2012. Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet. Tampere: Tampere University Press. TAI Haveri, Arto, Stenvall, Jari & Majoinen, Kaija (toim.) 2011. Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Suomen kunnallistieteen yhdistys. Suomen kuntaliitto. Helsinki: Hansaprint.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Suoritusvaihtoehto 1. Osallistuminen opetukseen (verkko-opetus), essee/päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 1 suorittaminen tentillä.
Suoritusvaihtoehto 2. Kirjallinen tentti kohdat 1-3.
Suoritusvaihtoehto 3. Essee kirjallisuuden kohdista 1-3.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Anttiroiko, Ari-Veikko & Haveri, Arto & Karhu, Veli & Ryynänen, Aimo & Siitonen, Pentti (toim.) 2007. Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. Kunnallistutkimuksia. 3. uudistettu painos. Tampere: Tampere University Press. http://uta32kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/65390/kuntien_toiminta_johtaminen_ja_hallintasuhteet_2007.pdf?sequence=1

TAI Haveri, Arto, Majoinen, Kaija & Jäntti, Anni (toim.) 2009. Haastava kuntajohtaminen. Helsinki: Suomen kuntaliitto.

2. Kananoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Niiranen, Vuokko, Puustinen, Alisa, Zitting, Joakim & Kinnunen, Juha 2013. Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 25. Acta 245. Helsinki: Suomen Kuntaliitto ja Itä-Suomen yliopisto. Kuntaliiton verkkojulkaisu.

3. Ryynänen, Aimo 2012. Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet. Tampere: Tampere University Press. TAI Haveri, Arto, Stenvall, Jari & Majoinen, Kaija (toim.) 2011. Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Suomen kunnallistieteen yhdistys. Suomen kuntaliitto. Helsinki: Hansaprint. 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö