x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen verotusmenettelyä koskevan toimivaltasääntelyn sekä hahmottaa Verohallinnon ja verovelvollisten väliseen suhteeseen liittyvien oikeussuojaperiaatteiden merkityksen. Opiskelija tuntee veroprosessin, verotarkastuskäytännöt ja muutoksenhakukeinot verotuksessa sekä osaa toimia erilaisissa verotusmenettelyyn liittyvissä käytännön tilanteissa.

Sisältö

1. Verohallinto viranomaisena
2. Verotuksen toimittaminen
3. Verotuksen oikaiseminen ja muutoksenhakukeinot
4. Verotuksen oikeussuojaperiaatteet
5. Verotarkastus ja hyvä verotarkastustapa
6. Veron kiertäminen, peitelty osingonjako ja muut erityiset toimivaltasäännökset
7. Luottamuksensuoja
8. Ennakkokannanotot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky, Matti – Räbinä, Timo: Verotusmenettely ja muutoksenhaku, 2015 tai uudempi painos.
 2. 2–3 opettajan vuosittain ilmoittamaa artikkelia
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • L verotusmenettelystä, 1558/1995, Ve 301
 • A verotusmenettelystä, 763/1998, Ve 302
 • VHp ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 1238/2010, Ve 303
 • VHp yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 35/2011, Ve 304
 • L verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, 1346/1999, Ve 307
 • L Verohallinnosta, 503/2010, Ve 308
 • VNA Verohallinnosta, 562/2010, Ve 309
 • Hallintolainkäyttölaki, 586/1996, Pr 103
 • L oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa, 381/2007,
 • Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta, 150/1930, Pr 202
 • Hallintolaki 434/2003, Yh 101
 • Veronkantolaki, 609/2005, Ve 604
 • Verotililaki, 604/2009, Ve 605
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta, 1556/1995, Ve 606
 • L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/2007, Pr 608
 • Rikoslaki, 39/1889, 29 luku, Ri 101
 • Oikeudenkäymiskaari, 4/1734, 15, 17 ja 21 luvut, Pr 101

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu