x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA52 Yritysjuridiikan case-kurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi edeltävänä opintojaksona suositellaan olevan suoritettuna vähintään yksi muu yritysjuridiikan aineopintojakso edellä mainittujen lisäksi.

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää juridisen päätöksenteon merkityksen yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa ja osaa reagoida liiketoiminnassa vastaan tuleviin oikeudellisia riskejä sisältäviin tilanteisiin velvollisuudet ja oikeudet selvittäen sekä toimintamahdollisuudet ja käytettävissä olevat keinot tunnistaen. Opiskelija hahmottaa tuomioistuinratkaisujen oikeudellisesti olennaisen sisällön ja taustan sekä osaa soveltaa tuomioistuinratkaisuja käytännön liike-elämässä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät oikeuslähteet ja osaa käyttää niitä oikeustieteellisessä tutkimustyössä.

Sisältö

Käytännönläheisten oikeudellisten tehtävien ratkaiseminen ja pienryhmätyöskentely tehdyistä ratkaisuista. Yrityksen kannalta merkityksellisten tuomioistuinratkaisujen oikeudellinen analyysi erityisesti sopimus- ja työoikeuden, rahoitusoikeuden sekä markkinointioikeuden aloilta. Johdanto-opetus, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pienryhmäopetus ja harjoitustyöt  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Husa, J. - Mutanen, A. - Pohjolainen, T.: Kirjoitetaan juridiikkaa. 2001 tai uudempi.
Viljanen, J.: Oikeudellisten tutkimusten kirjoittamisopas. 2004 tai uudempi.

Muu luennoilla erikseen osoitettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan pienryhmäopetuksena.

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Opintojakso on tarkoitettu erityisesti kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille, ensisijaisesti yritysjuridiikkaan erikoistuneille opiskelijoille.

Suositeltu suoritusajankohta: 3. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu