x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisen elinkeino-oikeudellisen sääntelyn sekä hyödykkeiden ominaisuuksien, markkinointiviestinnän ja jakelun sääntelyn. Opiskelija tuntee myös liike-elämän immateriaalioikeudet sekä ymmärtää immateriaalioikeuksien keskeiset hyödyntämistavat ja niiden merkityksen sekä yritys- että muussa toiminnassa.

Sisältö

Perehtyminen elinkeino-oikeudelliseen ja muuhun elinkeinonharjoittamista sääntelevään juridiseen ohjaukseen sekä immateriaalioikeuksiin, erityisesti tekijän-, patentti-, malli- ja tavaramerkkioikeuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koivumäki, E. - Häkkänen, P.: Markkinointijuridiikka 2014. 2014 tai uudempi.

Määttä, K.: Elinkeinotoiminnan sääntelystä Suomessa. Edilex 2011. http://www.edilex.fi/lakikirjasto/7644.pdf.

Haarmann, P-L. - Mansala, M-L.: Immateriaalioikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

Muu luennoilla erikseen osoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. vuosi

Kaikkia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu