x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA51 Tilintarkastusoikeus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeisen tilintarkastusta koskevan sääntelyn. Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastusta koskevia säännöksiä käytännön toiminnassa.

Sisältö

Perehtyminen tilintarkastusoikeuden keskeiseen sisältöön. Opintojaksolla perehdytään tilintarkastajaa ja tilintarkastuksen sisältöä koskevien säännösten lisäksi tilintarkastajien valvontaa ja vahingonkorvausvastuuta koskeviin säännöksiin. Lisäksi tarkastellaan osakeyhtiön tilintarkastukseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Horsmanheimo, P. - Kaisanlahti, T. - Steiner, M-L.: Tilintarkastuslaki - kommentaari. 2007 tai uudempi.

Muu luennoilla erikseen osoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. tai 3. vuosi

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.
Kaikkia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu