x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYV02 Tuutorivastaavana toimiminen 3 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Edeltävät opinnot
Suositeltavia edeltäviä opintoja ovat Tuutorina toimiminen 2 op ja/tai Kv-tuutorina toimiminen 2 op.

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä tuutorivastaavana toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää vertaistuen merkityksen ja
• osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
• tuntee tutkinto-ohjelman rakenteen
• osaa suunnitella, ohjata ja arvioida vertaisryhmän toimintaa sekä omaa toimintaansa vertaistuen antajana
• tuntee oman tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan ja tietää muut opintojen ohjaukseen liittyvät toimijat

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön. Tuutorivastaava toimii opiskelijatuutoreiden vertaisohjaajana ja suunnittelee ja koordinoi tuutoritoimintaa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuutorivastaava osallistuu uusien opiskelijoiden alkuohjauksen suunnitteluun tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan ja opintopalveluiden kanssa.
Tuutorivastaava osallistuu tuutorivastaaville ja tuutoreille järjestettävään koulutukseen. Koulutuksissa käsitellään mm. tuutorin ja tuutorivastaavan rooleja sekä opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutorivastaava tutustuu itsenäisesti
• tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
• tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelmaan
• yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tuutorien ja tuutorivastaavien koulutus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

• Osallistuminen tuutoreille ja tuutorivastaaville järjestettävään koulutukseen
• Tuutoritapaamisten järjestäminen
• Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)
• Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn

Tuutorivastaava toimii tehtävässään aktiivisesti vähintään yhden kalenterivuoden ajan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • opinto-opas, opetusohjelma
  • tuutoriopas, Guide for International Tutors
  • tuutoroinnin ja kv-tuutoroinnin verkkosivut
  • tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelma

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö