x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAA16 Markkinoinnin kannattavuus ja taloudellisuus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
15 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakolliset edeltävät opinnot: KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi sekä kaksi opintojaksoa seuraavista: KATMAA12 Marketing Communications, KATMAA13 Service Marketing, KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen. Lisäksi suositellaan opintojaksoa KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen ja organisointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä markkinoinnin kannattavuus ja siihen läheisesti kytkeytyvät taloudellisen ohjauksen käsitteet tarkoittavat, ja hän osaa myös soveltaa niitä markkinointia koskevassa päätöksenteossa. Opiskelija osaa tarkastella markkinointia osana yrityksen tavoitteiden asetantaa tuloskortti-ajattelun pohjalta. Opiskelija ymmärtää panosten ja resurssien käytön asiakasarvojen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä opittavia asioita ovat: markkinoinnin vaikuttavuus, auditointi, tulosten mittaaminen, asiakkuuspääoma, aineeton omaisuus, tuloksellisuus, taloudellisuus, tehokkuus, kannattavuus, sijoitetun pääoman tuottoasteet ja asiakasuskollisuus. Kurssin sisällössä painottuvat markkinoinnin auditoinnin sisältö ja arviointimenetelmät, tasapainotetun tuloskortin sisältö ja hyödyntämistavat sekä markkinoinnin budjetoinnin ja seurannan keskeiset menetelmät. Opintojaksoon sisältyy myös tuoteportfolion johtamista käsittelevän Simbrand-yrityspelin pelaaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Luennot, case-harjoitukset ja laskennalliset harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, harjoitukset ja tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Davis, John A.: Measuring Marketing. 110+ Key Metrics Every Marketer Needs. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2013.

2. Journal-artikkeleita ja ajankohtaismateriaaleja luennoitsijan osoituksen mukaan.

 

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät.
Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu