x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA1 Seminaari, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Perusopintojen lisäksi opiskelijan on ennen seminaaria suoritettava seminaarin teemasta riippuen jotkin seuraavista opintojaksoista: A4 Englannin kielen rakenne III: Kielioppi ja konteksti 5 op A5 Kielitiede II 5 op A6 Kielen vaihtelu nykyenglannissa 5 op TAI A7 Jälkikoloniaalinen kirjallisuus 5 op A8 Romantiikan aika ja sen perintö 5 op A9 Kirjallisuus ja muutos vuoden 1900 jälkeen 5 op TAI Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tieteellisen tutkielman opintopolkunsa mukaisella tieteenalalla ja arvioida tutkielmia kriittisesti, antaa perusteltua palautetta toisten tutkielmista ja ottaa vastaan palautetta omasta tutkielmastaan. Opiskelija osaa käyttää jotain tieteenalansa tutkimusmetodia ja esittää rajatun tutkimuskysymyksen tai -ongelman sekä esittää tähän kysymykseen tai ongelmaan hyvin perustellun ratkaisun. Opiskelija osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Opiskelija tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta, jotka ovat aineopintojen seminaari (4 op) sekä kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte (6 op). Seminaarin aikana opiskelijat perehtyvät tiedonhaun menetelmiin, tutkimuskysymyksen määrittämiseen, tutkimussuunnitelman laatimiseen, tutkielman rakenteeseen ja lähteiden käyttöön erityisesti opintopolkunsa mukaisella tieteenalalla. Opiskelijat harjoittelevat tieteellisen tekstin kirjoittamista, kriittistä arviointia ja argumentointia sekä tuottavat tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän. Tämän jälkeen opiskelijat kirjoittavat kandidaatintutkielman valitsemastaan aiheesta. Tutkielma jätetään arvioitavaksi seminaarin opettajalle, minkä jälkeen opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte  Tutkielma / opinnäytetyö  6 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kandidaatintutkielman tarkemmat arviointiperusteet ovat tutkinto-ohjelman verkkosivuilla: http://www.uta.fi/ltl/eng/kaytannot/kandidaatintutkielmien_arviointi.html

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmiin liittyviä ohjeita on julkaistu yksikön verkkosivuilla ja kandidaatintutkielman arviointiperusteet tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö