x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP1 Englannin kielen rakenne I 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee englannin kieliopin kuvauksessa yleisesti käytössä olevan termistön. Opiskelija pystyy analysoimaan kirjoitetun englannin lauseita ja virkkeitä ja tunnistaa keskeiset lause- ja lauseketyypit. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita.

Opiskelija tuntee englannin kielen äännejärjestelmän ja sen kuvaukseen käytetyn termistön. Opiskelija tunnistaa ja osaa tuottaa englannin kielessä käytetyt äänteet sekä yksittäisissä sanoissa että yhtäjaksoisessa puheessa. Opiskelija tunnistaa sanojen painotuskäytäntöjä ja osaa käyttää sopivasti heikkoja vokaaleja sanoissa ja tavuissa, joita ei painoteta. Opiskelija osaa kirjoittaa sanoja ja lyhyitä virkkeitä foneemisin merkein. Opiskelija osaa puhua englantia ja lukea englanninkielisiä tekstejä ääneen sujuvasti.

Sisältö

Kielioppi I -kurssilla tutustutaan englannin kieliopin perustermistöön ja lauseen rakenteen kuvaukseen ja analyysiin. Kurssilla keskitytään sellaisiin englannin kieliopin piirteisiin, jotka ovat oppijoille usein ongelmallisia, kuten aikamuotojen, konditionaalin, passiivin sekä artikkelien käyttö sekä sanajärjestys. Pienryhmätyöskentelyssä käsitellään annettuun teoriaan perustuvia tehtäviä ja harjoituksia.

Fonologia ja ääntäminen I -kurssilla esitellään puhe-elinten peruspiirteet ja fonetiikan peruskäsitteistö, käydään läpi englannin kielen äännejärjestelmä foneemitasolla sekä käsitellään äänteiden käyttöä eri äänneympäristöissä.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielioppi I  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Fonologia ja ääntäminen I  Osallistuminen opetukseen  2 op
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kielioppi I -kurssilla loppukoe, Fonologia ja ääntäminen I -kurssilla teoria-, transkriptio- ja suullinen koe.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö