x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti pro gradu -seminaarin kanssa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen organisaatiotalouden teoreettiset käsitteet sekä kykenee jäsentämään ja hyödyntämään alueen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja tutkimustraditioita. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin roolin ja periaatteet taloudellisessa päätöksenteossa. Opiskelija tuntee kustannus-hyöty- ja kustannus-vaikuttavuusanalyysin lähestymistavat sekä tietää vaikutusten mittaamisen keskeiset teoriat ja käsitteet.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää julkisen toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen perusteisiin sekä vaativampiin julkisten toimintaohjelmien arviointeihin tutkimuksen näkökulmasta. Opintojaksolla tutustutaan alueen kansainvälisiin tutkimustraditioihin sekä keskeisiin laskenta- ja arviointialan esimerkkitapauksiin. Lisäksi opintojaksolla perehdytään laskenta- ja arviointi-informaation rooliin yhteiskuntataloudellisessa päätöksenteossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

essee

harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, kirjallisuus ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu