x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS35 Laadullinen tutkimus - menetelmät ja prosessi 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Tarja Tiainen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kandidaattitutkielma.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Kurssi sopii vaiheessa, jossa opiskelija valmistautuu pro gradu ?tutkielman tekemiseen tai on jo aloittanut sen. Kurssin esimerkit ovat organisaatioiden tietojärjestelmien alalta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan:
- opiskelijalla on kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen menetelmistä ja työtavoista,
- opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen perusteita
- opiskelija ymmärtää laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia,
- opiskelijalla on valmiudet tehdä ja arvioida laadullista tutkimusta.

10 op:n suorituksessa edellisten lisäksi:
- opiskelija tuntee perusteiltaan yhden laadullisen tutkimuksen menetelmän.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavat teemat käyttäen esimerkkejä tietojärjestelmätieteen tutkimuksesta:
- Erilaiset tutkimuslähestymistavat
- Tutkimusprosessi
- Aineiston keruu- ja analyysitavat
- Tutkimusmenetelmät: teoriaa testaava tutkimus, diskurssianalyysi ja toimintatutkimus
- Tilastolliset menetelmät tukemassa laadullista tutkimusta.

10 op:n suorituksessa syvällisempi perehtyminen yhteen tutkimusmenetelmään

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

- Aktiivinen osallistuminen opetukseen
- Harjoitusten teko
- Tutkimussuunnitelmien kirjoitus
- Muiden kurssilaisten kirjoitusten arviointi
10 op:n suorituksessa edellisten lisäksi tutkimuksen teon oppaan kirjoittaminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö