x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA5 Kuvan uudet muodot 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
JOVP1-JOVP5. JOVA17 (Visuaalisen journalismin perusteet).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt digitaaliseen julkaisemisen mukanaan tuomiin kuvan uusiin muotoihin. Hän hallitsee liikkuvan kuvan tuottamisen, äänityksen ja editoinnin perusteet. Hän on perehtynyt dokumentaariseen tarinankerrontaan multimedian rakentamisen kautta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään journalistisen kuvan uusiin muotoihin ja julkaisualustoihin, niiden vaatimaan ajatteluun, ammattikäytänteisiin sekä käytännön taitoihin. Harjoituksissa opetellaan liikkuvan kuvan ja multimedian tuottamista osana journalistista toimitustyötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Harjoitukset ovat pienryhmäopetusta kuvajournalismiin suuntautuville opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut tehtävät ja osallistumalla palautekeskusteluihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kobre: Videojournalism: Multimedia Storytelling, 2012 (soveltuvin osin)

Nichols: Introduction to documentary, 2001 (soveltuvin osin)

Lisäksi kurssilla käsitellään opettajan osoittamaa kirjallisuutta ja artikkeleita.

Lisätietoja

Harjoitukset ovat pienryhmäopetusta kuvajournalismin opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö