x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVKA1 Johdatus visuaaliseen kulttuuriin 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin professori

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys siitä, mitä visuaalisella kulttuurilla tarkoitetaan ja millaisia teoreettisia ja metodisia lähtökohtia sen tutkimiseen voidaan soveltaa.

Sisältö

Kursin luennoilla käydään runsaasti läpi esimerkkikuvastoja muun muassa valokuvan, mainosten ja taiteen alueelta. Luennoilla pohditaan yhdessä visuaalisen analyysin erityispiirteitä ja suhdetta yleisempään mediateoriaan. Kirjallisuus suoritetaan lukupiirityöskentelyllä. Opiskelijat myös analysoivat yksin tai yhdessä jotain visuaalisen piiriin kuuluvaa ilmiötä kurssin kirjallisuuteen ja luentoihin nojautuen (harjoitustyö).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ohjeet lukupiirityöskentelyyn ja analyysiharjoitusten tekemiseen annetaan ensimmäisellä luentotunnilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osallistuminen opetukseen. Harjoitustöiden analyysin oivaltavuus ja syvyys.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seppänen: Visuaalinen kulttuuri. Vastapaino 2005.

Rossi & Seppä (toim.): Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Gaudeamus, 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö