x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Kandidaatin tutkinto. Lisäksi suositellaan, että syventävät opinnot on suoritettu.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee vastuullisen liiketoiminnan tutkimusaiheisiin liittyvään itsenäiseen tutkimustyöhön. Opiskelija kykenee tekemään kriittistä ja integroivaa analyysia tutkimusteemansa aiemmasta tutkimuksesta, soveltamaan valitsemiaan tutkimusmenetelmiä sekä kirjoittamaan tieteellisen tutkimusraportin. Lisäksi opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan selkeitä suullisia esityksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Tutkimusseminaarissa käsitellään vastuullisen liiketoiminnan tutkimusaiheita ja -menetelmiä sekä tutkimusprosessin hallintaa. Seminaari-istunnoissa käsitellään ja ohjataan opiskelijan tutkimusta seuraavissa vaiheissa: (1) aiheanalyysi, (2) tutkimussuunnitelma, (3) harjoitusaine ja (4) tutkimuksen käsikirjoitus. Seminaarityöskentelyyn kuuluu myös muiden opiskelijoiden töiden opponointi kaikissa edellä sanotuissa vaiheissa. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu