x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan (5 op) opiskelija:
• tuntee tietämyksen muodostamisprosessin vaiheet ja ymmärtää sen luonteen
• tuntee datan esikäsittelyn, tiedonlouhinnan ja jälkikäsittelyn perustehtäviä ja -menetelmiä
• osaa soveltaa näitä menetelmiä käytännön tietämyksen muodostamistehtävissä

Opintojakson suoritettuaan (10 op) opiskelija:
• em. osaamistavoitteiden lisäksi
• tuntee ja osaa soveltaa tietämyksen muodostamisprosessissa käytettäviä edistyneitä menetelmiä
• tuntee tietämyksen muodostamiseen liittyviä tiedonhallinnan aiheita

Sisältö

Tietämyksen muodostamisen prosessin vaiheet: esikäsittely, tiedonlouhinta, jälkikäsittely ja tietämyksen hyödyntäminen. Esikäsittely: datan puhdistaminen, yhdistäminen, muuntaminen ja vähentäminen. Tiedonlouhintatehtäviä ja -menetelmiä: assosiaatioanalyysi, luokittelu ja klusterointi. Tietämyksen jälkikäsittely: evaluointi, tulkinta ja visualisointi. Esimerkkejä tietämyksenmuodostamisjärjestelmistä ja käytännön sovellusalueista. Tietämyksen muodostaminen ja tiedonhallinta. Mahdollisesti myös muita aiheita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
weekly exercises, course assignment and exam  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö